ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНAТА МЕДИЙНA УСЛУГA ПО ЗАЯВКА “VOYO”, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕAД - ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. Общи положения

Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “БТВ Медиа Груп” ЕAД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „България” №1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Доставчик”) и потребителите на аудио-визуалната медийна услуга по заявка “VOYO”, предоставяна от Доставчика (наричана по-долу „услугата”).

(2) Услугата осигурява възможност на потребителите за достъп до каталог от аудио-визуални произведения – филми, сериали, новини, публицистични и други предавания и друго видео съдържание, определено от Доставчика, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществяван от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

(3) По смисъла на настоящите Общи условия “потребител” означава физическо лице, което ползва услугата единствено за лично ползване и на територията на цял свят, извън Република България.

II. Характеристики на услугата

Чл. 2. (1) Услугата се предоставя от Доставчика посредством видео портала „VOYO”, достъпен на интернет страницата www.voyo.bg.

(2) Достъп на потребителите до услугата може да бъде осигурен и по други начини, извън посочения в ал. 1, при наличие на възможност на Доставчика за такова предоставяне. При осигуряване на допълнителен начин за ползване на услугата от потребителите, информация за това се публикува на интернет страницата www.voyo.bg.

(3) Аудио-визуалните произведения (наричани по-долу „заглавия”), включени в каталога на услугата, подбран от Доставчика, могат да бъдат гледани в избран от потребителите момент по тяхна лична заявка.

(4) Услугата се предоставя за ползване от потребителите през период на достъп и срещу заплащане на такса, опредeлени от Доставчика по продължителност и размер.

(5) Достъпът до заглавията, който потребителите получават, се изразява във възможност за многократно гледане, включително стартиране, спиране и превъртане на съответните заглавия в рамките на периода на достъп.

(6) Услугата предоставя възможност на потребителите за достъп до съответните заглавия единствено за лично ползване и на територията на цял свят, извън Република България.

(7) Услугата не предоставя възможност за записване на включените в каталога заглавия (копиране, download или други подобни способи за съхранение на съдържанието).

Чл. 3. Услугата се предлага на потребителите от Доставчика в следния формат: достъп при индивидуално поискване до всички заглавия, включени в каталог от заглавия, подбран от Доставчика (SVOD - Subscription Video on Demand, наричан по-долу „абонаментен достъп”).

III. Условия за ползване на услугата

Чл. 4. (1) Предоставянето на услугата се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между Доставчика и съответния потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от потребителя съгласно чл. 28, ал. 2.

(2) Договорът по ал. 1 е договор за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, по смисъла на Закона за защита на потребителите. Чрез поставяне на отметка на интернет страницата www.voyo.bg преди заплащането на такса за ползване на услугата, потребителите дават изричното си съгласие изпълнението на услугата да започне след заплащането на такса за ползване и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, преди изтичане срока за упражняване правото на отказ от договора и потвърждават че знаят, че по този начин ще загубят правото си на отказ от договора, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 5. (1) Потребител, желаещ да ползва услугата, следва да се регистрира на интернет страницата www.voyo.bg.

(2) При осъществяване на регистрацията по ал. 1 потребителят предоставя най-малко следните данни: потребителско име и адрес на електронна поща.

(3) При регистрация на непълнолетно лице, регистрацията се извършва със съгласието на неговите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съгласява с Общите условия.

Чл. 6. (1) С оглед ползване на услугата, Доставчикът създава отделен потребителски профил на всеки потребител, регистрирал се съгласно чл. 5.

(2) Потребителят може да ползва услугата единствено чрез потребителския си профил.

(3) В потребителския профил на всеки потребител се съдържа най-малко следната информация:

1. избран от потребителя период на достъп за ползване на услугата (ако Доставчикът е определил повече от един възможен период на достъп до услугата);

2. текущ статус на абонамента;

4. определен от Доставчика брой устройства, позволяващи ползване на услугата.

Чл. 7. (1) Заглавията, включени в каталога на услугата, са защитени от неразрешено използване посредством технологията DRM (digital-rights-management). Изборът на DRM технология е по преценка на Доставчика и би могла да е различна за различните операционни системи и устройства в зависимост от изискванията на производителите и техническите възможности на сoфтуера им. Част от заглавията, включени в каталога на услугата, могат да бъдат защитени от неразрешено използване посредством технология, която изисква предварителна инсталация на специално приложение (plug-in) на устройството, от което потребителят ще ползва услугата.

(2) Услугата може да бъде използвана единствено при наличие на постоянна интернет свързаност на съответното устройство на потребителя, чрез което услугата се ползва, като с оглед необезпокояваното гледане на заглавията е необходима стабилна интернет връзка със скорост на сваляне мин. 5 mbps.

(3) Услугата е достъпна на широка гама платформи и устройства, които постоянно се променят спрямо развитието на технологията (технологиите), изискванията на пазара и технологичните възможности на Доставчика или неговите партньори. Основни устройства за използване на услугата са: персонален компютър, лаптоп, ноутбук – всеки от тях с операционна система Windows 7 или по-нова версия и макбук с операционна система macОS 10.10.3 или по-нова версия. Препоръчва се използването на браузър Google Chrome, като Доставчикът не гарантира оптималното функциониране на услугата на останалите браузъри.

(4) Информация за устройствата и операционните системи, чрез които услугата може да се ползва от потребителите, както и за броя на устройствата, от който даден потребител може едновременно да ползва услугата, се публикува на интернет страницата www.voyo.bg и се актуализира при промяна.

Чл. 8. (1) Услугата предоставя възможност за достъп до заглавие/заглавия, включени в каталог, подбран от Доставчика, в избран от потребителя момент в рамките на периода на достъп. Услугата се предоставя при условията на streaming (постоянна интернет свързаност на устройството, чрез което се ползва услугата).

(2) При ползване на услугата копие на заглавията не се запазва в паметта на устройството, чрез което се осъществява достъпът (услугата не предоставя възможност за download).

Чл. 9. (1) Активирането на услугата се осъществява в срок до 1 час, след като Доставчикът е получил съгласно чл. 11, ал. 2 заплатената от потребителя такса за ползване на услугата.

(2) Сроковете на периодите на достъп за ползване на услугата се определят от Доставчика и се посочват на интернет страницата www.voyo.bg. В случай че определените периоди на достъп са повече от един, периодът на достъп за ползване на услугата се избира от потребителя измежду посочените възможности.

(3) Избраният период на достъп започва да тече от активирането на услугата съгласно ал. 1.

(4) Периодът на достъп за ползването на услугата, избран от потребителя, се указва в потребителския му профил при извършване на регистрацията по чл. 5. Впоследствие, потребителят може да променя своя избор според посочените на www.voyo.bg възможности. Промяната на периода на достъп се прилага след изтичането на вече заплатения период на достъп.

IV. Финансови условия

Чл. 10. (1) Потребителите на услугата дължат заплащане на абонаментна такса в размер, посочен в Тарифата на Доставчика, определяща абонаментните такси, дължими от потребителите за ползване на абонаментен достъп до всички заглавия през отделните периоди на достъп.

(2) Размерът на абонаментната такса зависи от избрания от потребителя период на достъп (абонаментен период), посочен в потребителския му профил.

(3) Таксите за абонаментен достъп подлежат на заплащане посредством един от следните начини:

1. с дебитна или кредитна карта VISA, VISA Electron, MasterCard или Maestro (издадена извън Република България) или с дебитна или кредитна карта (издадена на територията на Република България, само и единствено от Първа Инвестиционна Банка АД - FIBANK), посредством регистрация на интернет страницата https://mdpay.fibank.bg - съобразно условията, предвидени на посочената интернет страница и при спазване на правилата, посочени по-долу в алинеи от 4 до 9 на настоящия член;

2. с дебитна или кредитна карта VISA, VISA Electron, MasterCard или Maestro, посредством регистрация в системата PayPal - съобразно условията за извършване на плащания чрез PayPal, достъпни на www.paypal.com и при спазване на правилата, посочени по-долу в алинеи от 4 до 9 на настоящия член.

(4) При регистрация на дебитна/кредитна карта съгласно ал. 3, потребителят заявява своето съгласие за заплащане на такси за абонаментен достъп до всички заглавия чрез автоматично удържане на съответната абонаментна такса от регистрираната дебитна/кредитна карта.

(5) При регистрация на дебитна/кредитна карта съгласно ал. 3, от страна на банката се извършва валидация на регистрираната карта, като за целта от картата се удържа еднократна такса за авторизация в размер, приложим за територията, в която се извършва плащането.

(6) Данните на дебитната/кредитна карта по ал. 3, чрез която се извършват плащания на абонаментни такси, се посочват от потребителя при регистрацията му на съответната интернет страница (httpss://mdpay.fibank.bg или www.paypal.com) и могат да бъдат променяни от него по всяко време. За валидни се считат данните, посочени към момента на заплащане на съответната такса. Доставчикът не разполага с и не съхранява каквито и да било данни за картите, регистрирани от потребителите съгласно ал. 3 на настоящия член.

(7) С изтичането на текущия абонаментен период, от регистрираната дебитна/кредитна карта по ал. 3 се удържа автоматично абонаментна такса за следващ абонаментен период със същата продължителност като изтеклия според данните, указани в потребителския профил. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако до 3 (три) часа преди изтичането на текущия платен абонаментен период, даден потребител изрази по указания на интернет страницата www.voyo.bg начин желанието си да не бъде извършено посоченото удържане на абонаментна такса. В този случай и при условие, че потребителят не е заплатил по друг начин такса за ползване на услугата за следващ период на достъп, предоставянето на услугата се прекратява с изтичането на текущия платен абонаментен период.

(8) В случай че автоматичното удържане на такса за следващ абонаментен период съгласно ал. 7, изр. първо се окаже невъзможно поради каквато и да е причина (вкл. при недостатъчна наличност по регистрираната дебитна/кредитна карта) и потребителят не е заплатил по друг начин такса за ползване на услугата за следващ период на достъп, предоставянето на услугата се прекратява с изтичането на текущия платен абонаментен период.

(9) При прекратяване на услугата съгласно ал. 7 или ал. 8, ползването й може да бъде възобновено след заплащане от потребителя на такса за ползване на услугата за определен период на достъп.

Чл. 11. (1) Заплащането от потребителите на суми за ползване на услугата се извършва посредством потребителския им профил или по-друг начин авансово, преди началото на съответния период на достъп.

(2) Плащането се счита извършено след постъпването на сумите по банковата сметка на Доставчика.

(3) Доставчикът има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната такса.

(4) В случай че даден потребител желае да му бъде издадена фактура от Доставчика за заплатените от него суми за ползване на услугата, в допълнение на данните по чл. 5, ал. 2, последният следва да предостави и следните данни: за издаване на фактура на физическо лице - три имена, ЕГН (или друг подобен идентификационен номер) и постоянен адрес. В случай че потребителят няма ЕГН или друг подобен идентификационен номер, потребителят предоставя дата и място на раждане; за издаване на фактура на юридическо лице – наименование на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ (или друг подобен идентификационен номер) и адрес на управление.

(5) При осигуряване на възможност за заплащане на такси за ползване на услугата извън начините, посочени в чл. 10, ал. 3 по-горе, Доставчикът уведомява потребителите с публикуване на съобщение на интернет страницата www.voyo.bg.

Чл. 12. Доставчикът може по своя преценка да предостави, като част от свои промоционални кампании, възможност за заплащане на част или на пълния размер на дадена сума, дължима за използване на услугата, чрез ваучер или промоционален код за достъп. В такива случаи условията за осъществяване на плащането и използването на предоставения ваучер или промоционален код се определят за конкретната промоция. Доколкото в конкретната промоция не са предвидени специални условия, се прилагат настоящите Общи условия.

Чл. 13. (1) Доставчикът има право да предостави на потребителите, които са се регистрирали за първи път за ползване на услугата или отделни нейни разновидности, възможност да ползват услугата в рамките на еднократен 14 дневен тестов период. Тестовият период започва да тече от активирането на услугата, което се осъществява от потребителите в избран от тях момент след регистрацията по чл. 5.

(2) Първоначалният характер на регистрацията по смисъла на ал. 1 се преценява съобразно уникалността на потребителското име, посочено от потребителя при регистрацията по чл. 5.

(3) В случай че при регистрацията си по чл. 5 потребителят е избрал да ползва абонаментен достъп чрез заплащане на такса посредством начина, посочен в чл. 10, ал. 3, т. 1, първоначалният характер на регистрацията по смисъла на ал. 1 се преценява съвкупно от уникалността на потребителското име, регистрирано по чл. 5, и посочената към него дебитна/кредитна карта, регистрирана за първи път на интернет страницата httpss://mdpay.fibank.bg/.

(3) Първият абонаментен период започва да тече от деня на изтичане на тестовия период. При липса на изричен отказ съгласно настоящата алинея, Доставчикът удържа от регистрираната дебитна/кредитна карта на потребителя такса в размер, съответстващ на посочения от него абонаментен период.

V. Права и задължения на страните

Чл. 14. Доставчикът предоставя услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

Чл. 15. Доставчикът има право да получава всички дължими от потребителите суми за ползване на услугата.

Чл. 16. Доставчикът осъществява наблюдение на процеса по предоставяне на услугата, като при констатиране на технически проблеми следва да предприема мерки с оглед отстраняване на възникналите проблеми във възможно най-кратки срокове в зависимост от техническата спецификация на конкретния проблем.

Чл. 17. Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че Доставчикът има право по всяко време да променя съдържанието на услугата, като добавя и/или премахва едно или повече заглавия от каталога от заглавия, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп.

(2) Потребителите нямат право на каквито и да е претенции в случай на премахване на едно или повече заглавия от каталога от заглавия, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп.

Чл. 18. (1) Потребителите имат право да ползват услугата и предоставения им достъп до съответните заглавия при спазване на приложимото действащо законодателство и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

(2) Потребителите нямат право да използват заглавията по начин, извън посочения в настоящите Общи условия, както и за търговски цели; нямат право да представят публично заглавията, да предоставят на трети лица възможност за достъп до заглавията, да записват или запазват по друг начин копия на заглавията, да предоставят на трети лица по какъвто и да е начин копия на заглавията, да възпроизвеждат и/или разпространяват по какъвто и да е начин заглавията, както и да предоставят на трети лица каквито и да е услуги, свързани с предоставения им достъп до заглавия.

(3) Всички действия на потребителите, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица нарушаване на функционирането на интернет страницата www.voyo.bg, на услугата или на дейността на Доставчика като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от Доставчика за нарушаване на настоящите Общи условия.

(4) В случай на нарушение на настоящите Общи условия, Доставчикът има право да предприеме незабавно спрямо съответния потребител действията, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство, включително да сезира компетентните органи.

Чл. 19. (1) Потребителите нямат право по какъвто и да е начин да прехвърлят на трети лица свои права или задължения или да предоставят на трети лица възможност да упражняват изцяло или отчасти техни права, възникнали от отношенията им с Доставчика във връзка с използването на услугата.

(2) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да прехвърля на трети лица изцяло или отчасти правата и/или задълженията си по правоотношенията с потребителите във връзка с предоставянето на услугата.

Чл. 20. (1) Потребителите имат право да искат и получават информация от Доставчика относно условията за ползване на услугата.

(2) Потребителите имат право да уведомяват Доставчика на електронна поща voyo@btv.bg за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на услугата (вкл. констатирани грешки, технически затруднения и други).

(3) Потребителите са длъжни да заплащат по определения от Доставчика начин дължимите суми за ползване на услугата.

Чл. 21. (1) Потребителите са уведомени, че могат да получават съобщения от Доставчика на електронната поща, посочена при регистрацията по чл. 5, отнасящи се до услугата или интернет видео портала „VOYO”, посредством който същата се предоставя, до трети лица, предоставящи услуги във връзка с услугата и други. При нежелание за получаване на такива съобщения, потребителите следва да активират електронната връзка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение.

(2) В случай че Доставчикът създаде форум във връзка с предоставянето на услугата, при използването му потребителите са длъжни да спазват действащото законодателство, правилата, установени от Доставчика за използването му и настоящите Общи условия, да не засягат правата, законните интереси, честта, достойнството, доброто име и авторитета на Доставчика, на други потребители, както и на трети лица; да не публикуват каквато и да било нецензурна, клеветническа, обидна, заплашителна или друга подобна информация, както и да не публикуват търговска, рекламна или друга подобна информация.

Чл. 22. (1) Потребителите декларират, че личните данни и информация, които предоставят на Доставчика са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.

(2) Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Доставчика, като за предоставянето на услугата Доставчикът има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, три имена, и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 5, на основание чл. 11, ал. 4 или по друг начин при ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(3) Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че по искане на компетентен орган Доставчикът има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

VI. Интелектуална собственост

Чл. 23. (1) Всички заглавия, достъп до които се предоставя чрез услугата, представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет страницата www.voyo.bg съдържа информация, материали, функции и др., които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На посочената интернет страница могат да бъдат представени от Доставчика или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на услугата или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Доставчика, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Доставчика и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

VII. Отговорности

Чл. 24. (1) Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия (вкл. при регистрации, плащания и други подобни).

(2) Потребителите носят отговорност за всички действия, които се извършват от тях чрез използване на потребителското им име и парола или от трети лица, в случай, че потребителите не са уведомили Доставчика съгласно ал. 3.

(3) Потребителите са длъжни незабавно да уведомяват Доставчика за всеки констатиран случай на неоторизиран достъп до услугата чрез използване на техните потребителски имена и пароли, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи вина и отговорност за:

1. непредоставяне на услугата, прекъсване или влошаване на качеството на услугата, дължащо се на неспазване на някой от параметрите по чл. 7 и/или вследствие на причина, намираща се извън контрола на Доставчика;

2. функционалността на мрежата с данни на потребителите, нито за нейната хардуерна и софтуерна обезпеченост;

3. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и свързаността на устройствата на потребителите с нея;

4. каквито и да било вреди, възникнали за потребителите, в случай че последните не са се запознали своевременно с информацията, публикувана на интернет страницата www.voyo.bg за промени в услугата или в начина й на ползване, или при неполучаване от потребителите на такава информация поради автоматично отписване от получаване на електронни съобщения съгласно чл. 21, ал. 1;

5. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на интернет страницата www.voyo.bg;

6. заплащане от потребителите на суми за използване на услугата поради грешка от тяхна страна;

7. съдържанието на интернет страници, към които пренасочват връзки, разположени на интернет страницата www.voyo.bg;

8. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на услугата, вкл. посочване на неверни данни, както и за неоторизиран достъп до услугата чрез използване на чужди потребителски имена и пароли;

9. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Доставчика.

(2) Доставчикът не носи отговорност за прекъсване на услугата или влошаване на нейното качество, в случай че потребителят е в неизпълнение на свое задължение, свързано с ползването на услугата.

(3) По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на Доставчикае всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност, или каквато и да е друга причина, независеща от Доставчика, водеща до влошено качество или прекъсване на услугата или до невъзможност същата да се ползва необезпокоявано вкл., но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на потребител във връзка с ползването на услугата, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на Доставчика.

Чл. 26. (1) Доставчикът има право да прекратява предоставянето на услугата на потребители, в случай че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на услугата, като предоставянето на услугата може да се възобнови при отстраняване на нарушението и последиците от него. В случаите по предходното изречение Доставчикът уведомява потребителите за прекратяването на услугата чрез изпращане на съобщение на електронната поща, посочена в потребителския им профил.

(2) При нарушаване на разпоредба на настоящите Общи условия, Доставчикът има право и да заличи регистрацията по чл. 5 на виновните потребители след изпращане на съобщение на електронната поща, посочена в потребителския им профил.

(3) В случай на нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване на права и законни интереси на трети лица, Доставчикът има право и да:

1. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;

2. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;

3. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;

4. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

(4) Предплатените от потребителите суми, отнасящи се за периода на прекратяване на услугата, респ. заличаване на регистрацията съгласно предвиденото по-горе в настоящия член, не подлежат на възстановяване.

VIII. Рекламации

Чл. 27. (1) Всеки потребител има право да отправи рекламация до Доставчика, в случай че услугата не може да бъде използвана поради причини, които не са извън контрола на Доставчика и за които Доставчикът отговаря.

(2) Рекламация се подава от засегнатия потребител в писмен вид, в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея, на следната електронна поща: voyo@btv.bg.

(3) Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация: в какво се състои оплакването, кога и при какви обстоятелства е констатирано; доказателство, че таксата, дължима за използване на услугата, е надлежно заплатена за периода на достъп, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на потребителя, посредством които се ползва услугата; други, относими към случая факти и обстоятелства - по преценка на потребителя.

(4) След получаване на рекламация, Доставчикът открива рекламационна процедура. В случай че въз основа на получената съгласно ал. 3 информация рекламацията бъде преценена за основателна, Доставчикът предоставя на засегнатия потребител обезщетение, изразяващо се в предоставяне на допълнителен период на достъп до услугата, след изтичането на заплатения от потребителя абонаментен период, отговарящ на периода, през който потребителят не е могъл да използва услугата.

(5) Извън предоставянето на обезщетение съгласно ал. 4, потребителите нямат право на други претенции за обезщетяване на настъпили за тях вреди, причинени от проблеми при използване на услугата.

IX. Заключителни разпоредби

Чл. 28. (1) Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и потребителите.

(2) Общите условия имат задължителен характер спрямо потребителите от момента на приемането им. С регистрацията на потребител на интернет страницата www.voyo.bg същият декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

(3) Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Доставчика или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на интернет страницата www.voyo.bg преди датата на влизането им в сила.

(4) В срок до седем дни от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия съгласно ал. 3, потребителите имат право да възразят писмено пред Доставчика на e-mail voyo@btv.bg. При наличие на възражение съгласно предходното изречение договорът между възразилият потребител и Доставчика, по силата на който се ползва услугата, се прекратява автоматично с изтичането на седемдневния срок за възразяване срещу измененията. При прекратяване на договора Доставчикът ще възстанови на възразилите потребители част от предплатените от тях абонаментни такси, отнасяща се за периода след прекратяването на договора, пропорционално на дните, през които потребителите са ползвали услугата, както и заплатените от последните суми (кредити) за ползване на достъп до конкретно заглавие, които не са изразходвани до датата на прекратяването.

(5) При липса на възражение съгласно ал. 4 се счита, че потребителят е съгласен и приема промените в Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл. 29. (1) Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по e-mail.

(2) Адресите на електронната поща на Доставчика за кореспонденция с потребителите е voyo@btv.bg.

(3) Потребителите посочват адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си профил, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.

Чл. 30. Всички спорове между Доставчика и потребителите във връзка с предоставянето и ползването на услугата се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния български съд.

Чл. 31. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 32. Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2016 г., изменени и допълнени на 20.08.2019 г., последно изменени и допълнени на 18.05.2021 г.