ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
(в сила от 09.11.2018 г.)


I. Обхват на промоцията

1. Промоцията се прилага за следните категории потребители на аудио-визуалната медийна услуга по заявка „VOYO„, предоставяна от „БТВ Медиа Груп„ ЕАД (бТВ) посредством интернет видео портала „VOYO”, достъпен на интернет страницата www.voyo.bg на територията на Република България („услугата”):

   1.1. Настоящи (активни) – потребители, регистрирани на www.voyo.bg, които имат активен абонамент и ползват услугата, при условие че абонаментът им изтича в рамките на периода на промоцията и не се подновява автоматично за период, различен от 12 месеца;

   1.2. Бъдещи (нови) – потребители, които не са се регистрирали на www.voyo.bg и не са ползвали услугата;

   1.3. Бивши (неактивни) – потребители, извършили регистрация на www.voyo.bg, които са ползвали услугата, но в периода на промоцията нямат активен абонамент и не ползват услугата.

2. Промоцията се прилага единствено за ползване на услугата чрез абонаментен достъп (Subscription Video-on-Demand) и не се прилага за достъп до предаване „на живо“.


II. Продължителност на промоцията

1. Периодът на промоцията е от 09 ноември 2018 г. до 3 януари 2019 г., включително.


III. Механизъм и условия за участие в промоцията

1. Промоцията важи и се прилага единствено за закупуване на 12-месечен абонамент за услугата.

2. Потребител, който в периода на промоцията заплати 12-месечен абонамент, ще има възможност 12 месеца да ползва услугата срещу абонаментна такса в размер на 42 лв.

3. 12-месечният абонаментен период по т. 2 се активира и започва да тече от датата на заплащането му.

4. Заплащането на таксата по т. 2 може да бъде извършено по всички начини за плащане, посочени в Общите условия, с изключение на плащане с SMS и закупуване на абонамент за услугата от наши партньори и интернет сайтове от партньорската мрежа.

5. Условията на промоцията не могат да се комбинират с други преференциални условия, предоставяни от бТВ на потребителите във връзка с ползването на услугата.


IV. Организатор

1. „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1, Административна сграда на НДК (бТВ).


V. Други условия

1. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата www.voyo.bg за целия период на промоцията.

2. „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува промените на www.voyo.bg. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта.

3. Със заплащането на 12-месечен абонамент при посочените по-горе условия се счита, че потребителите са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

4. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат „Общи условия за взаимоотношения с потребителите на аудио-визуалната медийна услуга по заявка „VOYO”, предоставяна от „БТВ Медиа Груп” ЕАД” (Общите условия), публикувани на www.voyo.bg.